Poskytujeme sociální služby

pro ženy a rodiny s dětmi.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme plně vybavený byt

key  Sestavíme spolu plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro samotné ženy a rodiče s nezletilými dětmi

 • Jak mám požádat o pomoc?

  Zatelefonujte nám, napište nám email anebo pište přes náš web. Domluvíme si osobní kontakt.

 • Jak vypadá ubytování?

  Bytové podmínky pro klienty

  Pobytová služba – azylový dům je poskytována v bytových jednotkách. Jedná se celkem o 11 bytových jednotek, které obsahují dohromady 13 ubikací (ubytovacích míst). Jedna bytová jednotka 3+1 je vyčleněna pro tři samotné ženy. Ostatní bytové jednotky jsou vyčleněny pro celé rodiny anebo pro osamělého rodiče s dítětem. 

  Byty obsahují základní vybavení, aby simulovaly podmínky běžného bydlení a motivovaly uživatele k samostatnosti. Součástí bytu je předsíň, sociální zařízení s koupelnou a WC (umyvadlo, sprcha / vana, toaleta). V bytě je dále základní kuchyňské vybavení, lůžka, nábytek, automatická pračka. Technické vybavení televizí a internetem buď prostřednictvím kabelu, nebo bezdrátového připojení (Wi-Fi) je k dispozici, ale tuto službu musí dohodnout uživatel s poskytovatelem internetu a hradit ji na své náklady. Bytové jednotky nejsou bezbariérové, a to ani pro pohyb s dětským kočárkem. 

  Při obsazování bytů dodržujeme celkovou kapacitu 43 lůžek.

  Snažíme se párovat bytové jednotky a zájemce podle počtu osob v rodině uživatele, proto postupujeme k přidělení bytů tak, že porovnáváme cílové skupiny, velikost rodiny a vhodnou kapacitu bytu.

 • Nejsem z Jihlavy. Ubytujete mne?

  Záleží na adrese trvalého pobytu v dokladech. Ale záleží také na skutečném bydlišti, kde se zdržujete a kde je středisko Vašich zájmů (nájem, práce, školní docházka dětí apod.). Přednostně ubytováváme lidi z Jihlavy, Jihlavska a následně z kraje Vysočina. Ubytovat ale můžeme kohokoliv – záleží na konkrétní situaci (Vaší i naší).

 • Přijímáte i muže?

  Neposkytujeme službu samotným mužům. Ti mohou využít služby azylového domu pro muže v Jihlavě (www.skpjihlava.cz). Naše azylové ubytování je pouze pro muže s dětmi – osamělé rodiče,  nebo pro muže, kteří jsou součástí rodiny s dětmi.

 • Mohu si někam uložit svůj nábytek?

  Nemáme žádné skladovací prostory. Byty jsou kompletně vybavené. S sebou si lze vzít pouze drobné (cenné) věci po předchozí domluvě.

 • Jak vypadá ubytování v azylovém domě?

  Jedná se o samostatné byty s předsíňkou, obytnou místností, kuchyňským koutem a sociálním zázemím (sprcha a WC). V bytě je lednice, vařič a trouba, automatická pračka a nábytek. Kočárky je možné uložit na chodbě. V objektu v Žižkově ulici je k dispozici oplocená zahrada s dětským koutkem.

 • Mohu mít návštěvy?

  Azylové ubytování slouží pouze a hlavně pro Vás – uživatele. Návštěvy jsou možné po dohodě v omezený čas.

 • Zajistíte mi utajené ubytování?

  V ČR existuje několik domovů s utajenou adresou. My takovým zařízením nejsme. V každém případě Vám pomůžeme najít vhodné řešení pro Vaší životní situaci.

 • Jak vybíráte z žadatelů?

  Vybíráme z aktuálních platných žádostí podle tohoto postupu.

  první nebo opakované poskytnutí sociální služby azylový dům – přednost mají zájemci, u nichž se jedná o první v azylovém domě,

  způsob ukončení poskytování sociální služby azylový dům v případě předchozího pobytu – přednost mají zájemci (v tomto pořadí), kteří ukončili předchozí pobyt dohodou, kterým doba poskytování uplynula, kterým bylo poskytování ukončeno výpovědí,

  dluhy – přednost mají zájemci, které nevedeme mezi našimi dlužníky,

  místo trvalého pobytu/skutečné bydliště – přednost mají zájemci z Jihlavy, následují zájemci z okresu Jihlava, následují zájemci z kraje Vysočina, následují zájemci z ČR, následují zájemci s trvalým bydlištěm mimo ČR (EU, třetí státy),

  vztah mezi partnery (jestliže vybíráme z žádostí celou rodinu) – přednost mají manželé, následují druh a družka se společným dítětem i domácností, dále následují druh a družka se společným dítětem bez společné domácnosti, potom následuje vícegenerační rodina a druh s družkou bez společných dětí,

  doba podání žádosti – dříve podané žádosti mají přednost.

 • Pravidla pobytu v azylovém domě?

  Tato ustanovení upravují pravidla Azylového ubytování Jihlava. Ve všech uvedených ustanoveních jsou rodiče odpovědni za chování svých dětí. Výjimky z těchto pravidel může povolit ředitel azylového domu, a to písemně.

  Zásady provozu azylového domu

  Provoz azylového domu je podřízen především potřebám ubytovaných dětí.

  Uživatel je povinen dodržovat noční klid v době od 22 do 6 hodin. V době nočního klidu musí být uživatel (s dětmi) přítomen v přiděleném bytě. Výjimky uživatel ohlašuje pracovníkům azylového domu.

  Pro všechny osoby platí zákaz vnášení a užívání alkoholu, drog, omamných látek, zbraní a všech ostatních předmětů ohrožujících bezpečnost obyvatel a pracovníků.

  Do azylového domu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, drog a omamných látek.

  Ve všech prostorách domu platí zákaz kouření. Kouřit je možné na zahradě nebo kdekoliv mimo azylový dům.

  Ředitel, a jím pověření pracovníci mohou vstupovat do všech prostor azylového domu a bytů za účelem kontroly a zajištění bezpečnosti.

  Uživatel je povinen umožnit přístup do bytu pracovníkům zařízení, případě dalším osobám, na kterých se pracovníci s uživatelem dohodnou, za účelem údržby nebo oprav vybavení bytu.

  Uživatel je povinen řídit se požárními předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

  Uživatel je povinen chovat se ekologicky, zejména třídit odpad a neznečišťovat životní prostředí.

  Uživatel je povinen dbát zásad úsporné spotřeby energie, tepla a vody.

  Návštěvy v azylovém domě

  Do azylového domu (byty, společné prostory včetně zahrady) mají kromě uživatele a dětí přístup pouze osoby, na kterých se uživatel předem dohodl se sociálním pracovníkem (dále jen návštěva). Jako návštěva nemůže být přijímána osoba, která v minulosti v azylovém domě narušovala občanské soužití (např. vyhrožování, napadání, pomluvy atp.), nebo má vůči Naději pro život neřešené závazky (dluhy).

  Návštěva může být přijímána ve stanovené době.

  Návštěva je povinna dodržovat provozní řád. V případě porušování provozního řádu má pracovník zařízení právo návštěvu do azylového domu nepřijmout, případně ji vykázat z domu.

  Přijímání návštěv nesmí narušovat péči o děti.

  Společné prostory

  Ve společných prostorách domu je uživateli k dispozici chodba, technická místnost a zahrada s dětským koutkem. Uživatel je povinen v těchto prostorách udržovat čistotu a pořádek. Podle rozpisu a pokynů pracovníků se podílí na úklidu společných prostor v domě i před domem.

  V technické místnosti nesmí uživatel ukládat své věci.

  Na zahradě používá uživatel a děti pouze část s dětským koutkem přímo před azylovým domem.

  Pobyt v domě

  Uživatel zodpovídá za všechny věci, které si do domu přináší. V případě potřeby je možné drobné cennosti uložit do úschovy u pracovníků azylového domu.

  Vybavení a zařízení azylového domu je majetkem Naděje pro život. Uživatel je povinen zacházet s ním šetrně, u spotřebičů dodržovat návody k použití a vzniklé závady neprodleně hlásit pracovníkům azylového domu. Za poškození, zničení nebo ztrátu jakéhokoli zařízení domu je uživatel povinen uhradit přiměřenou náhradu.

  Uživatel si zamyká svůj byt.

  Uživatel nesmí přesunovat nábytek v bytě (kromě stolu, židlí, dětské postýlky). Zařízení domu nesmí být vynášeno mimo dům.

  Byt si uživatel může vybavit vlastními bytovými doplňky, bez poškození omítek nábytku, dveří apod.

  V přiděleném bytě ani v domě není povoleno provádět stavební a jiné úpravy.

  V azylovém domě smí uživatel používat vlastní elektrospotřebiče, na které má platné revizní osvědčení elektrospotřebičů.

  Uživatel si udržuje pořádek ve svém bytě, pečuje o ložní prádlo a dbá na hygienu.

  Chování domácího zvířectva musí být povoleno ředitelem domu, nebo jím pověřeným pracovníkem.

  Péče o děti

  Rodič je povinen poskytnout svému dítěti všestrannou péči. Stará se též o jeho stravování podle zásad správné výživy, pečovat o bezpečí a zdraví dítěte. Dbá o citový a pohybový rozvoj dítěte.

  Rodiče nesmějí ponechat dítě bez dozoru.

  V případě, že pracovníci zařízení zjistí nebo mají podezření na opuštění, týrání, ohrožování výchovy, případně zanedbání péče o dítě, jsou povinni tuto skutečnost hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí, respektive orgánům činným v trestním řízení.

 • 1

spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu,
aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).