Poskytujeme sociální služby

pro ženy a rodiny s dětmi.

HLEDÁTE POMOC?

key  Poskytneme plně vybavený byt

key  Sestavíme spolu plán ke zlepšení životní situace

key  Pomůžeme vám na cestě z krize

key  Určeno pro samotné ženy a rodiče s nezletilými dětmi

Azylové ubytování Jihlava

Azylové ubytování Jihlava poskytuje sociální službu azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Azylové ubytování Jihlava je spolufinancováno z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII“, reg. číslo projektu              CZ.03.02.01/00/22_003/0000148. 

Jsme pobytová sociální služba azylový dům s 11 bytovými jednotkami v městě Jihlava s maximální kapacitou 43 lůžek.

 

Poslání sociální služby

Hledáme společně s Vámi cestu k bydlení a naději, že můžete žít běžným životem, a podporujeme Vás ve Vaší snaze a v rozvoji Vašich schopností a odpovědnosti.

 

Cíle sociální služby

Cílem sociální služby azylový dům je Vaše sociální začlenění a návrat do běžného života. Proto Vám pomůžeme v úsilí zajistit si udržitelné bydlení, stabilní příjem, dále v udržování a budování smysluplných mezilidských vztahů a zvládání výchovy a péče o děti a sebe sama.

Co považujeme za absolutní splněný cíl?
Lidé, kteří využili sociální službu, se vrací do života, který je ve společnosti považován za běžný. Za běžný způsob života považujeme následující: 

 • stabilní finanční zajištění a účelné hospodaření;
 • zajištěné udržitelné bydlení;
 • vzájemně prospěšné mezilidské vztahy a komunikace s okolím;
 • výchova a péči o děti i vlastní osobu.

 

Cílová skupina

Okruh osob, pro které je sociální služba azylový dům určena:

Služba je určena pro zletilé ženy, rodiče s nezletilými dětmi, matky a otce:
 • bez přístřeší,
 • v bytové nouzi a nevyhovujících podmínkách bydlení,
 • oběti domácího násilí,
 • v nevyhovujícím rodinném prostředí s dopadem na bydlení (rozvod nebo rozchod s partnerem, spory s rodiči).
Pro vysvětlení na druhou stranu služba není určena pro osoby:
 • příjemce dávky starobního důchodu (kromě těch, které mají v péči nezletilé dítě),
 • ohrožující bezpečnost zaměstnanců nebo ostatních uživatelů, 
 • závislé na návykových látkách, alkoholu nebo drogách, 
 • nesoběstačné, nebo potřebují bezbariérový přístup, 
 • potřebující ochranu a utajenou adresu např. před násilným partnerem. 
Poskytnutí služby se vylučuje, jestliže
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, pro které je služba určena,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takové sociální služby (žadatel nedoloží posudek registrujícího praktického lékaře o tom, že je způsobilý k ubytování v azylovém domě),
 • poskytovatel vypověděl žadateli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování smluvních povinností.

 

Co obsahuje služba azylový dům?

Způsoby spolupráce se uskutečňují v těchto činnostech:

 1. poskytnutím přechodného ubytování nepřevyšující zpravidla 1 rok
 2. zajištěním podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 3. pomocí při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady poskytování sociální služby

Doprovázení:    

 • po dobu poskytování služby vycházíme z potřeb uživatele a doprovázíme ho v jeho snaze, podporujeme ho v samostatnosti a vlastní odpovědnosti, 
 • respektujeme svobodnou vůli uživatele a jsme připraveni umožnit mu nést následky vlastních rozhodnutí.

Zaměření na cíl:

 • orientujeme se na sociální začlenění a hájíme oprávněné zájmy i práva uživatele, 
 • individuální cíl uživatele chápeme jako zakázku. 

Individualita:    

 • cíl i plán k jeho dosažení vzniká na základě přání, volby a rozhodnutí jedince,
 • nasloucháme uživateli a poskytujeme mu prostor pro nalezení vlastních hodnot a silných stránek.

Motivace:

 • pomáháme uživateli najít, posilovat a využívat vlastní zdroje, které jemu i jeho blízkým umožní žít běžným životem a zároveň být přínosem pro společnost.

Férovost:

 • udržujeme a dodržujeme hranice a jasná pravidla při poskytování sociální služby, která platí oboustranně,
 • přistupujeme k uživateli jako k rovnocennému partnerovi,
 • s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých a uznáním toho, že život od člověka vyžaduje velkou dávku sebekázně, dbáme na dodržování nastavených limitů daných smlouvou o poskytování sociální služby,
 • s každým jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi, což hovoří nejenom o způsobu jednání, ale i o tom, že nezůstaneme nečinní, pokud můžeme druhému pomoci,
 • respektujeme práva uživatelů služby,
 • vzájemnou úctu a dodržování pravidel považujeme za vhodný způsob týmové práce zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků.

Dialog:

 • sociální práce je spoluprací uživatele a poskytovatele, kontakt s uživatelem pojímáme jako rozhovor, který má dialogickou formu. 

Diskrétnost:

 • vytváříme bezpečné prostředí pro rozhovor a sociální práci, o uživateli, o osobních a citlivých údajích mlčíme, ani nevystavujeme uživatele situaci ohrožující jeho práva.   

Odbornost:       

 • dbáme o profesionální přístup, vzdělání a rozvoj pracovníků v oboru sociální práce.

spolufinancovano EUjpg

logo jihlava 1spolufinancovano EUjpg

Pomáháme lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu,
aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost).