Často kladené otázky

Otázky


Jak mám požádat o pomoc?

Zatelefonujte nám, napište nám email anebo pište přes náš web. Domluvíme si osobní kontakt.


Nejsem z Jihlavy. Ubytujete mne?

Záleží na adrese trvalého pobytu v dokladech. Ale záleží také na skutečném bydlišti, kde se zdržujete a kde je středisko Vašich zájmů (nájem, práce, školní docházka dětí apod.). Přednostně ubytováváme lidi z Jihlavy, Jihlavska a následně z kraje Vysočina. Ubytovat ale můžeme kohokoliv – záleží na konkrétní situaci (Vaší i naší).


Přijímáte i muže?

Neposkytujeme službu samotným mužům. Ti mohou využít služby azylového domu pro muže v Jihlavě (www.skpjihlava.cz). Naše azylové ubytování je pouze pro muže s dětmi – osamělé rodiče,  nebo pro muže, kteří jsou součástí rodiny s dětmi.


Mohu si někam uložit svůj nábytek?

Nemáme žádné skladovací prostory. Byty jsou kompletně vybavené. S sebou si lze vzít pouze drobné (cenné) věci po předchozí domluvě.


Jak vypadá ubytování v azylovém domě?

Jedná se o samostatné byty s předsíňkou, obytnou místností, kuchyňským koutem a sociálním zázemím (sprcha a WC). V bytě je lednice, vařič a trouba, automatická pračka a nábytek. Kočárky je možné uložit na chodbě. V objektu v Žižkově ulici je k dispozici oplocená zahrada s dětským koutkem.


Azylové ubytování slouží pouze a hlavně pro Vás – uživatele. Návštěvy jsou možné po dohodě v omezený čas.


Zajistíte mi utajené ubytování?

V ČR existuje několik domovů s utajenou adresou. My takovým zařízením nejsme. V každém případě Vám pomůžeme najít vhodné řešení pro Vaší životní situaci.


Jak vybíráte z žadatelů?

 


Pravidla pobytu v azylovém domě?

Tato ustanovení upravují pravidla Azylového ubytování Jihlava. Ve všech uvedených ustanoveních jsou rodiče odpovědni za chování svých dětí. Výjimky z těchto pravidel může povolit ředitel azylového domu, a to písemně.

 1. Zásady provozu azylového domu
  • Provoz azylového domu je podřízen především potřebám ubytovaných dětí.
  • Uživatel je povinen dodržovat noční klid v době od 22 do 6 hodin. V době nočního klidu musí být uživatel (s dětmi) přítomen v přiděleném bytě. Výjimky uživatel ohlašuje pracovníkům azylového domu.
  • Pro všechny osoby platí zákaz vnášení a užívání alkoholu, drog, omamných látek, zbraní a všech ostatních předmětů ohrožujících bezpečnost obyvatel a pracovníků.
  • Do azylového domu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, drog a omamných látek.
  • Ve všech prostorách domu platí zákaz kouření. Kouřit je možné na zahradě nebo kdekoliv mimo azylový dům.
  • Ředitel, a jím pověření pracovníci mohou vstupovat do všech prostor azylového domu a bytů za účelem kontroly a zajištění bezpečnosti.
  • Uživatel je povinen umožnit přístup do bytu pracovníkům zařízení, případě dalším osobám, na kterých se pracovníci s uživatelem dohodnou, za účelem údržby nebo oprav vybavení bytu.
  • Uživatel je povinen řídit se požárními předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Uživatel je povinen chovat se ekologicky, zejména třídit odpad a neznečišťovat životní prostředí.
  • Uživatel je povinen dbát zásad úsporné spotřeby energie, tepla a vody.
 2. Návštěvy v azylovém domě
  • Do azylového domu (byty, společné prostory včetně zahrady) mají kromě uživatele a dětí přístup pouze osoby, na kterých se uživatel předem dohodl se sociálním pracovníkem (dále jen návštěva). Jako návštěva nemůže být přijímána osoba, která v minulosti v azylovém domě narušovala občanské soužití (např. vyhrožování, napadání, pomluvy atp.), nebo má vůči Naději pro život neřešené závazky (dluhy).
  • Návštěva může být přijímána ve stanovené době.
  • Návštěva je povinna dodržovat provozní řád. V případě porušování provozního řádu má pracovník zařízení právo návštěvu do azylového domu nepřijmout, případně ji vykázat z domu.
  • Přijímání návštěv nesmí narušovat péči o děti.
 3. Společné prostory
  • Ve společných prostorách domu je uživateli k dispozici chodba, technická místnost a zahrada s dětským koutkem. Uživatel je povinen v těchto prostorách udržovat čistotu a pořádek. Podle rozpisu a pokynů pracovníků se podílí na úklidu společných prostor v domě i před domem.
  • V technické místnosti nesmí uživatel ukládat své věci.
  • Na zahradě používá uživatel a děti pouze část s dětským koutkem přímo před azylovým domem.
 4. Pobyt v domě
  • Uživatel zodpovídá za všechny věci, které si do domu přináší. V případě potřeby je možné drobné cennosti uložit do úschovy u pracovníků azylového domu.
  • Vybavení a zařízení azylového domu je majetkem Naděje pro život. Uživatel je povinen zacházet s ním šetrně, u spotřebičů dodržovat návody k použití a vzniklé závady neprodleně hlásit pracovníkům azylového domu. Za poškození, zničení nebo ztrátu jakéhokoli zařízení domu je uživatel povinen uhradit přiměřenou náhradu.
  • Uživatel si zamyká svůj byt.
  • Uživatel nesmí přesunovat nábytek v bytě (kromě stolu, židlí, dětské postýlky). Zařízení domu nesmí být vynášeno mimo dům.
  • Byt si uživatel může vybavit vlastními bytovými doplňky, bez poškození omítek nábytku, dveří apod.
  • V přiděleném bytě ani v domě není povoleno provádět stavební a jiné úpravy.
  • V azylovém domě smí uživatel používat vlastní elektrospotřebiče, na které má platné revizní osvědčení elektrospotřebičů.
  • Uživatel si udržuje pořádek ve svém bytě, pečuje o ložní prádlo a dbá na hygienu.
  • Chování domácího zvířectva musí být povoleno ředitelem domu, nebo jím pověřeným pracovníkem.
 5. Péče o děti
  • Rodič je povinen poskytnout svému dítěti všestrannou péči. Stará se též o jeho stravování podle zásad správné výživy, pečovat o bezpečí a zdraví dítěte. Dbá o citový a pohybový rozvoj dítěte.
  • Rodiče nesmějí ponechat dítě bez dozoru.
  • V případě, že pracovníci zařízení zjistí nebo mají podezření na opuštění, týrání, ohrožování výchovy, případně zanedbání péče o dítě, jsou povinni tuto skutečnost hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí, respektive orgánům činným v trestním řízení.