Aktuální potřeby

Sbírka na podporu Davídka, který se narodil předčasně v 26. týdnu těhotenství s váhou 800g.

Bankovní účet č. 292778286/0300

 

Vážení přátelé, milí dárci,

Obracíme se na Vás s velkou prosbou o pomoc, příspěvkem finančního daru, pro předčasně narozeného chlapce Davídka, ukrajinské národnosti, žijícího s rodiči v České republice.

Davídek se narodil v říjnu 2019 a to v 26. týdnu těhotenství, 800 g porodní váha. Díky vysoce odborné péči zdravotnického personálu VFN Praha, láskyplné mateřské a otcovské náruči a nezištné pomoci všech přátel je i přesto velký zázrak a společná radost nás všech to, že je dnes bez větších zdravotních problémů v domácí péči šťastných rodičů.

Rodiče, oba Ukrajinci, jsou na dlouhodobý pobyt v ČR, oba zde pracují, bydlí a chtějí zde žít. Zaměstnavatel za ně řádně odvádí daně a platí zdravotní a sociální pojištění. Problém je, že současná legislativa ČR na tyto rodiče, a především jejich dítě, nepamatuje v případě předčasného porodu. Po krvi je Davídek občanem UA a každý lékařský úkon musí, nejen v této situaci, zaplatit.

Takové dítě není pro pobyt v porodnici pojistitelné a vzniká mu od narození až po propuštění do domácího ošetření velký dluh vůči státu. Pro Vaši ilustraci, jeden den této vysoce odborné péče stojí až 30 000,- Kč. Pobyt ve VFN byl 58 dní v Nemocnici Jihlava dalších 16 dní. Celkem tedy dluh za 74 dní lékařské péče byl vyčíslen na 724 613,- Kč.

Rodiče, s pomocí přátel, dosud uhradili na zálohách VFN 120 00,- Kč. Nedisponují však takovými příjmy ani zdroji na to aby takovýto dluh v požadované lhůtě- do konce roku 2020 vyrovnali.

Obrací se tedy s velkou pokorou a nadějí na nás s prosbou o podporu a finanční pomoc. Za tímto účelem, díky Středisku křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava, byla zřízena a je osvědčena Veřejná sbírka za účelem podpory malého Davídka.

 

OSVĚDČENÍ

o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb.,

o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),

ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina osvědčuje, dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě:

Název: Středisku křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava

Sídlo: Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava

IČ: 70876330

že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných sbírkách. Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.

Oznámení bylo přijato dne 19. 3. 2020

Veřejná sbírka je oznámena od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou

Místem konání je: ČR

Za účelem: Finanční podpory předčasně narozeného dítěte ve 26. týdnu těhotenství, Davida – – – – – – -.

Oprávněná osoba jednat ve věci veřejné sbírky je pan Mgr. David Chlupáček.

Způsob konání: shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet

Finanční prostředky budou uloženy na zvláštní bankovní účet č. 292778286/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.  

 

Za každý Váš příspěvek Vám patří veliké poděkování a vděčnost od Davídka a jeho rodičů. Potvrzení o poskytnutí daru (pro daňové účely) vydá na vyžádání Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava. Davídek a jeho rodiče nejsou první ani poslední, kterým se toto v ČR přihodilo. Věříme, že i tento počin může podpořit nezbytnou změnu legislativy. Rozhodně si zaslouží náš obdiv, pomoc a podporu.

V 26- tém týdnu, s velkým předstihem, ne o své vůli, z čisté lásky, rodičům M. a S. a taky nám se chlapík s královským jménem David narodil.

Z života čistého,

         jména královského,

         nám, nám,

         Davídek narodil se !!!